Lietuviškų knygų sąrašas

 

Tikimybių teorijos, matematinės bei taikomosios statistikos ir ekonometrijos literatūra lietuvių kalba ( nuo 1993m.) (Vadovėliai pateikiami chronologine, bet ne alfabetine tvarka).

 • Julius Kruopis. Matematinė statistika: Vadovėlis aukšt. m-kloms. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993. (416p.)
 • Vanda Bikelienė. Taikomosios matematinės statistikos elementai: Mokymo priemonė. Vilnius: VU l-kla, 1993. (101 p.)
 • Vitalija Rudzkienė, Regina Kulvietienė. Statistinė duomenų analizė panaudojant programinę sistemą STATGRAPHICS: metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 1994.  (32 p.)
 • parengė V. Šiaudytis. Statistikos metodų naudojimas reiškinių tarpusavio ryšiams tirti: kompiuterizuoto mokymo priemonė. Vilnius: VU l-kla, 1994. (45 p.)
 • Pranas Survila. Kombinatorikos,tikimybių teorijos ir statistikos uždavinių rinkinys. Vilnius: Leidybos centras, 1994. (46p.)
 • A. Gaurylius, D. Šiuliauskienė. Matematinės statistikos dalyko formulių rinkinys: Ekonomikos fak. studentams. Kaunas: LŽŪA leidyb. centras, 1994. (83 p.)
 • Kostas Bučys. Tikimybių teorija ir matematinė statistika: Mokymo priemonė. Klaipėda: Klaipėdos univ., 1994. (159 p.)
 • Vlada Gudonavičiūtė, Bronius Martinkus, Algimantas Sakalas. Statistiniai ir ekonominiai grafikai: Metodinė priemonė.  Kaunas: Technologija, 1994. (59 p.)
 • Paruošė E. Petrauskas. Taikomoji tikimybių teorija ir matematinė statistika miškininkystėje: Metodiniai nurodymai. Kaunas: LŽŪA Leidyb. centras, 1995 . (46 p.)
 • Milda Genienė. Statistikos teorijos pratybų užduotys Ekonomikos fakulteto studentams. Kaunas: LŽŪA, 1995. (31 p.)
 • Antanas Apynis. Taikomosios matematikos ir statistikos paskaitų konspektai. Alytus: Firma „Katalizė“, 1995. (88 p.)
 • Jonas Kubilius. Tikimybių teorija ir matematinė statistika: vadovėlis. Vilnius: VU l-kla, 1996. (439p.)
 • Feliksas Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika, 1997. (275 p.)
 • A. Bakštys. Kompiuterinė statistika. Šiauliai:Šiaulių pedagoginis institutas, 1997. (119p.)
 • Stanislovas Martišius. Statistinių išvadų teorijos pradmenys: mokomoji priemonė. Vilnius: Vilniaus univ. l-kla, 1997. (119 p.)
 • Juozas Raulynaitis … [et al.]. Matematinė statistika : paskaitų tekstas. Vilnius : Technika , 1997 . (48p.)
 • Juozas Raulynaitis, Jonas Daunoravičius, Valentinas Podvezko. Matematinės statistikos uždavinynas. Vilnius : Technika , 1997 . (144p.)
 • Albertas Bakštys, Teodoras Tamošiūnas. Tikimybė ir statistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 1997. (67 p.)
 • Petras Rupšys. Statistikos pagrindai. Kaunas: LŽŪU Leidybinis centras, 1998. (82p.)
 •  Rimantas Eidukevičius, Danguolė Juknevičienė, Natalija Kosareva, Stanislovas Pamerneckis. Matematinė statistika istorijoje.  Vilnius: VU l-kla, 1998. (280 p.)
 • Virgilijus Sakalauskas. Statistika su Statistica. Vilnius: Margi raštai, 1998. (227p.)
 • Aprašomoji statistika: mokomoji priemonė. [redaktorė Danutė Petrauskienė].  Vilnius: VU l-kla, 1998. (136 p.)
 • Stasė Janušauskaitė, Aldona Marčiukaitienė, Danutė Prašmantienė, Nijolė Ratkienė. Diferencialinės lygtys ir tikimybių teorija: mokomoji knyga. Kaunas, 1999.
 • Romanas Januškevičius. Statistikos įvadas. Vilnius, 2000.
 • Vydas Čekanavičius, Gediminas Murauskas. Statistika ir jos taikymai I. TEV, 2000. (240p.)
 • Vaidotas Kanišauskas. Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pagrindai: mokomoji knyga. Šiauliai: ŠU l-kla, 2000. (147 p.)
 • Algimantas Aksomaitis. Tikimybių teorija ir statistika : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas, 2000.
 •  Alfonsas Bačinskas, Vytautas Janilionis, Arvydas Jokimaitis. Tikimybių teorijos ir statistikos praktikumas: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2001. (265 p.)
 • Stanislovas Algimantas Martišius, Gediminas Petras Vaičiūnas. Taikomoji statistika ekonomistams ir vadybininkams: (teorija ir metodai). Šiauliai: ŠU l-kla, 2001.
 • Antanas Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika, 2001. (188p.)
 • Vydas Čekanavičius, Gediminas Murauskas. Statistika ir jos taikymai II. Vilnius: TEV, 2002, (272p.)
 • Kęstutis Dučinskas, Jūratė Šaltytė-Benth. Erdvinė statistika : mokomoji knyga. Klaipėda, 2003. (116p.)
 • Stanislovas Algimantas Martišius, Vytautas Kėdaitis. Statistika. Vilnius, 2003 . (306p.)
 • Algirdas Bingelis, Sigita Zdanavičienė, Kazimieras Pukėnas. Taikomosios statistikos praktikos darbai. Kaunas, 2003. (163p.)
 • Kostas Bučys. Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos praktikumas. Klaipėda, 2003 . (217p.)
 • Vlada Bartosevičienė, Dalia Stukaitė. Ekonominės statistikos praktikumas.  Kaunas, 2003 . (113p.)
 • Romualdas Valkauskas. Statistika. Vilnius, 2004. (191p.)
 • D. Krapavickaitė, A. Plikusas. Imčių teorijos pagrindai. Vilnius: Technika, 2005. (312 p.)
 • Vaitkevičius R., Saudargienė A. Statistika su SPSS psichologiniuose tyrimuose.  Kaunas, 2006.
 • Vytautas Boguslauskas. Ekonometrika. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2006. (388 p.)
 • Vilijandas Bagdonavičius, Julius Kruopis. Matematinė statistika. Vilnius : Vaistų žinios, 2007.
 • Teresė Leonavičienė. SPSS programų paketo taikymas statistiniuose tyrimuose. Vilnius : VPU l-kla. 2007. (125p.)
 • Jonas Sapagovas, Viktoras Šaferis, Kristina Jurėnienė, Rūta Jurkonienė, Violeta Šimatonienė, Renata Šimoliūnienė. Statistikos ir informatikos pagrindai.  Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2008, (97p.)
 • Justas Babarskas, Rūta Bliekienė, Vytautas Boguslauskas, Alina Stundžienė, Ieva Vilimienė. Ekonometrikos laboratoriniai darbai, I d.  Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2008. (98 p.)
 • Rūta Bliekienė, Vytautas Boguslauskas, Lina Dagilienė, Giedrius Grondskis, Rolandas Rupšys, Alfreda Šapkauskienė.  Ekonometrikos laboratoriniai darbai, I d.  Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2008. (94 p.)
 • Rūta Bliekienė, Vytautas Boguslauskas, Loreta Valančienė. Ekonometrika. Praktiniai darbai. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2008. (152 p.)
 • Vydas Čekanavičius, Gediminas Murauskas. Statistika ir jos taikymai III / Vilnius:TEV, 2009, (240p.)
 • Rūta levulienė. Statistikos taikymai naudojant SAS. Vilnius: VU leidykla, 2009. (369p.)
 • Gindra Kasnauskienė. Statistika verslo sprendimams. Vilnius: VU leidykla, 2010. (300p.)
 • Romualdas Valkauskas. Duomenų analizės įvadas. Vilnius: VU leidykla, 2010. (156 p.)
 • Vlada Bartosevičienė. Ekonominės statistikos pagrindai. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2010. (116 p.)
 • Vlada Bartosevičienė, Dalia Stukaitė. Ekonominės statistikos uždavinynas. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2010. (128 p.)
 • Vytautas Boguslauskas, Rūta Bliekienė, Giedrius Grondskis, Linas Maksvytis. Ekonometrija. Regresijos modeliai. Laboratoriniai darbai.  Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2010. (162 p.)
 • Vilija Dabrišienė, Kristina Lukoševičiūtė, Edita Šakytė. Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pratybos. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2011. (98 p.)
 • Hamletas Markšaitis, Olga Navickienė. Tikimybių teorija ir matematinė statistika. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. (185 p.)
 • Vytautas Boguslauskas, Rūta Bliekienė. Ekonometrija. Laiko eilučių modeliai. Laboratoriniai darbai. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2012. (102 p.)
 • Romualdas Valkauskas. Socioekonominė statistika. Vilnius: VU leidykla, 2013. (179 p.)
 • Leonidas Sakalauskas. Statistinis modeliavimas ir analizė. Šiauliai: ŠU leidykla, 2013. (100 p.)
 • Ričardas Mileris. Ekonominių reiškinių daugiamatė statistinė analizė. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2013. (124 p.)
 • Ingrida Balabonienė, Rūta Bliekienė, Alina Stundžienė. Ekonometrija. Praktinis regresijos ir laiko eilučių modelių taikymas. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2013. (268 p.)
 • V. Čekanavičius, G. Murauskas. Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Vilnius: VU leidykla, 2014. (563 p.)